REGULAMIN

Pamiętaj o zabraniu
ze sobą zgody rodzica!


Zgoda rodzica

 

Regulamin dla osób korzystających z obiektu Freestyle Park Apres-Ski w Chorzowie.

Freestyle Park Apres-Ski (zwany dalej również Obiektem) powstał z myślą o osobach chcących podnieść poziom swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności w zakresie jazdy na nartach oraz snowboardzie. Korzystanie z naszego Obiektu, podobnie jak uprawianie innych form sportowych, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia kontuzji i urazów. Celem zapewnienia jak największej satysfakcji oraz zminimalizowania niebezpieczeństwa podczas przebywania na teranie naszego Obiektu, stworzyliśmy niniejszy regulamin, z którym należy się zapoznać i do zapisów, którego należy się stosować jak również do poleceń personelu Obiektu.

ZASADY OGÓLNE

1. Freestyle Parkiem Apres-Ski zarządza firma FLOW z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Stalowej 25.

2. Z Obiektu korzystać mogą wyłącznie osoby (dalej Użytkownik), które uiściły opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Obiektu oraz zostały przeszkolone indywidualnie lub grupowo przez personel. Fakt odbycia przeszkolenia w zakresie użytkowania sprzętów znajdujących się w Obiekcie Użytkownik potwierdzi własnoręcznym podpisem na odpowiednim oświadczeniu.

3. Pobyt na terenie Obiektu oznacza znajomość oraz całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu, potwierdzoną własnoręcznym podpisem lub w przypadku osób niepełnoletnich zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Obiekt jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, przeznaczonym dla wszystkich chętnych Użytkowników. Z Obiektu mogą korzystać osoby zwane dalej Użytkownikami:

• które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność;

• które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność;

• które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów, za wyjątkiem grup zorganizowanych (szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych itp.) będących pod bezpośrednią opieką wskazanego opiekuna, trenera lub wychowawcy.

5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu wyłącznie pod stałą opieką rodzica, opiekuna prawnego lub w przypadku ich nieobecności – Trenera posiadającego zgodę władz Obiektu lub będącego pracownikiem Obiektu, posiadającego ich pisemną zgodę na udostępnionym przez Obiekt formularzu, w przypadku niedopełnienia formalności o których mowa, dzieci i młodzież nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach na terenie Obiektu.

6. Osoby, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie powodować zagrożenie dla zdrowia i życia nie powinny w ogóle korzystać z Obiektu. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.

7. Każdy użytkownik ćwiczy na terenie Obiektu na własną i wyłączną odpowiedzialność, świadomy zagrożeń oraz własnych umiejętności, możliwości i stanu zdrowia. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi Użytkownik.

8. Użytkownik jest świadomy i akceptuje to, iż Obiekt jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszkodzenia ciała oraz ich skutki, powstałe na skutek korzystania i przebywania w Obiektu.

9. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów należących do osób korzystających z Obiektu.

10. Rodzice i opiekunowie prawni odpowiadają za wszelkie szkody na terenie Obiektu spowodowane przez Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia.

11. Chodzenie po konstrukcjach oraz przebywanie pod nimi jest ZABRONIONE.

12. Korzystanie z wszystkich urządzeń na terenie Obiektu musi odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, pod okiem instruktorów, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Zabrania się z korzystania z urządzeń zlokalizowanych w Obiekcie niezgodnie z ich przeznaczeniem.

13. Personel Obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na teren Obiektu ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób korzystających stwarzałaby sytuację zagrożenia dla Użytkowników.

14. Do wejścia do strefy ćwiczeń, ćwiczący przygotowują się w szatniach i jedynie tam mogą pozostawić swoje ubrania, obuwie oraz inne rzeczy, za które Obiekt nie ponosi odpowiedzialności.

15. Do strefy ćwiczeń wchodzimy w stroju sportowym.

16. Nie wolno wnosić do stref ćwiczeń żadnych ostrych oraz luźnych przedmiotów, części garderoby i biżuterii mogących sprawiać trudności oraz stwarzać niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

17. Podczas ćwiczeń i przebywania w strefie ćwiczeń kieszenie ubrań muszą być puste, nie wolno posiadać żadnych zbędnych przedmiotów oprócz przyborów i przyrządów zaakceptowanych przez personel Obiektu. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

18. Napoje należy pozostawić i spożywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.

19. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się wykonanie rozgrzewki.

20. Na terenie Obiektu zabrania się wszelkiego postępowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu Obiektu, w szczególności:

a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,

b) posiadania i zażywania jakichkolwiek innych używek oraz substancji odurzających,

c) żucia gumy i spożywania innych pokarmów podczas ćwiczeń,

d) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

e) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Obiektu,

f) niszczenia urządzeń i wyposażenia Obiektu,

g) wprowadzania zwierząt, pojazdów oraz przedmiotów utrudniających komunikację w Obiekcie i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,

h) pozostawiania na urządzeniach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu,

i) prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa Obiektu.

21. Osoby będące pod wpływem substancji zaburzających stan świadomości nie zostaną wpuszczone na teren Obiektu.

22. Wymaga się od korzystających z obiektu kulturalnego zachowania wobec innych użytkowników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu Obiekcie mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

23. Rzeczy znalezione na terenie Obiektu należy przekazać personelowi Obiektu. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty ich znalezienia i oddania personelowi.

24. Przebywający na obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do zapisów regulaminu oraz instrukcji i poleceń personelu Obiektu. Osoby łamiące zapisy regulaminu i lekceważące polecenia Personelu będą wypraszane z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego powodu.

25. W przypadku zauważenia niebezpiecznego zachowania innych użytkowników Obiektu, naruszenia regulaminu lub zaistniałego wypadku, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel Obiektu.

26. Dokonując rezerwacji lekcji zostaniesz poproszony o płatność „pay by link”. Aby rezerwacja była ważna jesteś zobowiązany dokonać płatności do 24h od otrzymania linku. 

27. Rezerwacja odwołana na mniej niż 24h przed jej rozpoczęciem będzie rozliczona tak jakby się odbyła. W przypadku odwołania rezerwacji na więcej niż 24h przed jej rozpoczęciem możliwa jest zmiana terminu lub zwrot wpłaconej wartości w formie vouchera ważnego przez kolejne 12 miesięcy.

PAMIĘTAJ

NAWET PRZESTRZGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE GWARANTUJE UNIKNIĘCIA URAZÓW!

NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI!

Fundusze europejskie - informacje

Skontaktuj się z nami